About the name of the Gallery

   

irena2

   I would like to share with you the real motivation about my choice for the name of my web site: EvmolpMosaic.wordpress. com

 Plovdiv history spans 6 000 years, with traces of a Neolithic settlement dating to roughly 4 000 BC, ranking in among the world “ oldest continually – inhabited places and also the oldest city in Europe. It is a contemporary of Troy. Plovdiv was originally a Thracian settlement. It is believed that the earliest name of Plovdiv is K e n d r i s i y a / K e n d r o s : it probably came from Thracian tribe K e n d r i s i . In addition, the Thracians first established a fortified settlement on the Three Hills and called it  E v m o l p i a  or   E v m o l p e i d a. Some scientists link the origin with Thracian hero E v m o l p u s ( or Vestal Virgins in the temples Evmolpeya ). Also, the Thracian – Bulgarians were the oldest population on the Balkans – Europe. Later, Lucian, Roman writer,calls it: “ This is the biggest and loveliest of all cities. Its beauty shines from faraway “.

Moreover, the most outstanding building in Plovdiv from the Roman period of time had richly decorated floors, usually with big mosaic compositions. Many mosaic floors of this kind have been found on the territory of the ancient town. For example: Eirene Archaeological complex ( this is the Christian name of Penelopa, noble citizen ). The earliest mosaic date back to the 1 – 2 c.,but the findings of the 4 – 5 c. are the most numerous. This is the Bulgarian city with the greatest number of Roman mosaics. The most popular subject for ancient colourful mosaics were mythological scenes ( Dionysos, Orpheus and more ), geometrical form, figures, nature, daily life.

 In particular, who exactly was E v m o l p  – the founder of the oldest city in Europe.

Additional information about Evmolpos

In Eleusis, Eumolpos became one of the first priest of Demeter ( Goddess of the agriculture, fertility and  the  harvest ) and one of the founders of the Eleusinian Mysteries ( secret religious ) – their basis was an  old agrarian cult which probably goes back to the Mycenean period ( 1 600 – 1 100 BC). It is believed that the cult of Demeter was established in 1 500 BC. The rituals, ceremonies and beliefs were kept secret and consistently preserved from antiquity. The initiated believed that they would have a reward in the afterlife.

Evmolpos initiated Heracles into the mysteries. Evmolpos also inherited the Thracian kingdom. Moreover, Ewmolpos was an excellent musician and singer. He played the aulos and lyre. He won a musical contest in the funeral games of Pelias. He taught music to Heracles.

According to Diogenes Laertius, biographer of the Ancient philosophers, Mythical Thracian king Evmolpos was the father of Musaeus ( legendary philosopher, historian, prophet, seer, poet and musician, the founder of priestly poetry in Africa ).

 

З а    и м е т о   н а   г а л е р и я т а

   Аз бих искала да споделя с вас истинската мотивация относно моя избор на име за моя web site: evmolpmosaicart.com

Истинската историята на град Пловдив обхваща 6 000 години. Тя може да бъде проследена от първите заселници по време на Неолита, датирани приблизително около 4 000 преди Христа и подрежда  Пловдив сред най – старите градове в света с продължаваща без прекъсване във времето заселническа традиция. Той съответно е и най – древният град в Европа, задаващ първия модел за структуриране на градското пространство и време. Освен това, той е и съвременник на град Троя. Пловдив е основан от Тракийци, по – късно наречени българи, които поддържат неотклонно живота тук с векове и съхраняват неговия български етнически облик до днес. Най – ранното наименование на Пловдив е К е н д р и с и я  /  К е н д р о с: по всяка вероятност то произхожда от името на Тракийското племе  К е н д р и с и. Траките първи създават укрепено селище на Трихълмието и го наричат Е в м о л п и а   или  Е в м о л п е и д а. Учените свързват произхода на името с Тракийският герой  Е в м о л п у с . Бихме могли да добавим, че траките=българи са най – старата популация на Балканите и Европейският континент като цяло. По – късно Лукиан, Римски летописец, споделя за града следните факти: „ Това е най – големият и най – прелестния град от всички градове. Неговата красота блести от далече.“

Повечето забележителни постройки в Пловдив от периода на Римската империя имат богато украсени подови покрития с големи композиции от мозайки. Много мозайки от този вид са открити на територията на Стария град. Традицията на мозаечното изкуство процъфтява. Например: Археологически комплекс Еирене ( това е християнското име на Пенелопа, местен патриций ). Най – ранно откритата мозайка има датировка от 1 – 2 век, но намерените от периода 4 – 5 век са най – много на брой. Този български град притежава най – голямото по количество и най – значимите като естетика римски мозайки. Най – обичани и популярни теми и сюжети за античните многоцветни мозайки са митологичните сцени ( Дионис и неговият антураж, Орфей и др. ), геометричен дизайн, фигури на хора и животни, природа, всекидневен живот.

По – специално, кой по – точно е бил Е в м о л п  –  основателят на най – стария град в Европа ?